SaveYarn logo

Brukervilkår

Sist oppdatert: 16. juni 2023

1. Generell informasjon

Vennligst les disse brukervilkårene for saveyarn.no ("Brukervilkårene") nøye før du bruker nettstedet under domenet https://www.saveyarn.no ("SaveYarn"). SaveYarn drives av SaveYarn AS (org.nr. 930916595) med registrert adresse c/o Cicilie Stormo Mathisen, Båtsmannsvegen 48, 9014 Tromsø ("Tjenestetilbyder"). Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig på SaveYarn forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom Tjenestetilbyder og deg som selger/ kjøper . Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på hello@saveyarn.no

1.1 Opprettelse av konto

Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto på saveyarn.no. Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle Tjenestetilbyder umiddelbart. Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig. Når du registrerer deg på SaveYarn vil du gi visse opplysninger om deg selv (f.eks hvilket garn du er interessert i o.l.). Du plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon til Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder vil bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Tjenestetilbyder kan innhente, bruke og lagre slik informasjon. Tjenestetilbyder har rett til å levere meldinger til deg på den sist registrerte e-post- og faktureringsadressen, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk. Tjenestetilbyder kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

1.2 Brukerinnhold

Vår tjeneste gjør at du kan skrive beskrivelse, lagre, dele og ellers gjøre tilgjengelig visse opplysninger som tekst, grafikk, bilder eller annet materiale (“Brukerinnhold”). Du er ansvarlig for Brukerinnholdet som overføres til Tjenestetilbyder fra din brukerkonto, og er forpliktet til å påse at Brukerinnholdet er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål. Brukerinnhold som overføres til SaveYarn gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av SaveYarn. Ved å overføre Brukerinnhold til SaveYarn, gir du derfor Tjenestetilbyder en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere Brukerinnholdet på ethvert nettsted tilhørende Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). Denne retten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenesten. Utover den begrensede retten for Tjenestetilbyder beskrevet ovenfor, beholder du alle dine rettigheter til Brukerinnholdet. Du bekrefter og garanterer at du er eier av Brukerinnholdet eller har rett til å bruke det og gi SaveYarn rettigheter til å bruke det i henhold til disse Vilkårene. Du garanterer videre at publisering av Brukerinnholdet på SaveYarn eller i andre distribusjonskanaler ikke krenker personvernet, bilderettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter tilhørende noen fysisk eller juridisk person. Du plikter forøvrig å gjøre deg kjent med og overholde de ordensregler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for tjenesten. Tjenestetilbyder er ikke forpliktet til å føre tilsyn med ditt eller andres Brukerinnhold. Tjenestetilbyder forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå Brukerinnhold og etter eget skjønn fjerne dette.

1.3 Rettigheter til Tjenestetilbyder

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere. Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, varer eller tjenester som gjøres tilgjengelig på SaveYarn. Åndsverkloven gir føringer for hva som kan deles uten SaveYarn sitt samtykke.

1.4 Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester. Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

1.5 Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys. Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på SaveYarn umiddelbart opphøre.

1.6 Begrensning av ansvar

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på SaveYarn tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

1.7 Nyhetsbrev og kommunikasjon

SaveYarn kommuniserer med kjøper og selger i kjøpsprosessen, og ved endt handel ber vi kjøper om en vurdering av selger. Vi sender også ut spørreundersøkelser og oppfølgings e-post relatert til produkter og tjenester i plattformen. Nyhetsbrev sendes for nyhetsoppdatering og inspirasjon, og du som forbruker kan nårtid som helst reservere deg mot nyhetsbrev. For å sikre god drift og utvikling av plattformen ber vi om tilbakemelding fra brukerne.

1.8 Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på saveyarn.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på saveyarn.no 30 dager før de trer i kraft. Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på saveyarn.no godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

1.9 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

2. Kjøpsvilkår

2.1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på SaveYarn til forbrukere. Selger er: den person eller forhandler som legger ut garn eller produkter ut på SaveYarn plattformen Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du/deg” (og tilsvarende benyttes betegnelser som ”din” eller ”ditt”). SaveYarn er: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.saveyarn.no På SaveYarn kan du kjøpe varer og tjenester direkte av andre privatpersoner eller forhandlere. Fellesbetegnelse for disse er ”Selger”. For å utføre kjøp på saveyarn.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

2.2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når du og selger har inngått enighet om kjøp, frakt og betaling. Når du trykker kjøp, reserveres varen for deg i 24t og du og selger må ha kommet til enighet om kjøp innen denne fristen. Hvis ikke legges varen ut i plattformen for salg igjen.Ved utsolgt vare vil du få melding om dette direkte fra selger. Selger av varen tar ikke ansvar for at varer eventuelt er utsolgt.

2.3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.Dette skjer i dialog mellom selger og kjøper, og det er i denne prosessen også avtale om betalingsmåte og evt frakt.

2.4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med de til enhver tid gjeldende betalingsmåter.Oppgjøret for kjøp avklares direkte mellom kjøper og selger, og SaveYarn har ingen ansvar i denne transaksjonen.

2.5 Levering

Levering avtales direkte mellom kjøper og selger. SaveYarn tar ikke del i frakt og levering, og det er ingen mulighet for å returnere varer til SaveYarn. Evt retur eller klager må avtales direkte med selger.

2.6 Angrerett

Angrerettsloven gjelder ikke for kjøp og salg mellom forbrukere. Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp fra forhandlere og butikker. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist). I henhold til kjøpsloven som regulerer kjøp mellom privatpersoner er avtalen om kjøp bindende. Både annonsen og korrespondansen på SaveYarn inngår i avtalegrunnlaget- Dere kan avtale når varen skal betales, og på SaveYarn er kjøpet fullført når kjøper har bekreftet at betaling har skjedd og selger har bekreftet at varen er sendt. All videre kommunikasjon vedr klager, returer eller annet gjøres direkte mellom kjøper og selger. For eventuell angrerett overfor forhandler/butikk og kjøper reguleres av forhandlerens vilkår. Dialogen i denne prosessen er mellom forhandler/butikk og kjøper, og SaveYarn har ingen ansvar i denne prosessen.

2.7 Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt varene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om varene er blitt skadet under transporten, eller om varene ellers har feil eller mangler annet enn hva som eventuelt er oppgitt av varens tilstand. Hvis det oppdages uopplyst feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved varene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 (gjelder mellom forhandler/butikk og privatperson): Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt) Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering Under visse forutsetninger kreve prisavslag Under visse forutsetninger kreve erstatning Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51) Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene. Selgeren forbeholder seg retten til å nekte en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning. Ved klager etterlever Selgeren retningslinjene gitt av forbrukertvistutvalget. Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

2.8 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos SaveYarn, er ansvarlig for betaling av de ytelser SaveYarn, eller selgere på SaveYarn, leverer i henhold til vilkårene. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra SaveYarn sin side.

2.9 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

2.10 Force majeure

Er du forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er du fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.SaveYarn tar ikke ansvar for utilgjengelighet som følge av forhold nevnt over.

2.11 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på saveyarn.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

3. Vilkår for selgere

3.1 Generelt

Betingelsene gjelder for salg av varer på SaveYarn til forbrukere. Selger er: Privatperson eller næringsdrivende (”forhandler/butikk”), og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg” (og tilsvarende benyttes betegnelser som ”din” eller ”ditt”). Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”Sluttkunde”. SaveYarn er: En handelsplattform der kjøpere og selgere kan legge ut og kjøpe garn og garnprodukter. For å selge på SaveYarn må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. Når du selger en vare via SaveYarn er det en kjøper du inngår avtale med. Betaling og utbetaling skjer i avtale mellom kjøper og selger. Denne Avtale regulerer rettigheter og plikter mellom deg og SaveYarn. Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

3.2 Bestillings- og avtaleprosess

SaveYarn tilgjengeliggjør varer og tjenester på vegne av privatpersoner og forhandlere. SaveYarn formidler bestilling på vegne av Sluttkunde til deg via e-post og via ”Min side”, eller mobilapplikasjon. Du er bundet av en bestilling når den er godtatt på ”Min side”, og overlevering og betaling er avtalt med kjøper. Dersom varer ikke lenger er tilgjengelig skal Sluttkunde varsles om dette ved at forespørselen ”Avslås”, med en påheftet beskjed til Sluttkunde i vår meldingstjeneste fra ”Min side”.

3.3 Vareutvalg

Det er kun lov å selge garn, garnprodukter og design (strikkeoppskrifter) gjennom SaveYarn. Eiendomretten til disse produkter skal være avklart i forkant av annonseringen. Videresalg av andres design må være avklart med den som har eiendomsretten til designet. Du påser at varene holder kvaliteten som er oppgitt i henhold til beskrivelse. Dersom varene du selger ikke samsvarer med opplysningene gitt i produktbeskrivelsen, eller ikke følger retningslinjene i henhold til denne avtalen, skal SaveYarn holdes skadesløs for eventuelle krav eller lignende som måtte oppstå som følge av slik misinformasjon.

3.4 Priser

Varenes "Utsalgspris" fastsettes av deg, basert på gjeldende markedspriser eller annen verdivurdering. Du er bundet av den prisen som er opplyst til Sluttkunde ved utsjekk. Prisen Sluttkunde skal betale for levering av varer ("Fraktpris"), fastsettes i dialog mellom kunde og selger. Alle priser fra forhandlere/ butikker er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme på forhandler/ butikkers nettbutikker og vilkår for kjøp reguleres gjennom den enkelte forhandler/ butikk.

3.5 Betaling og utbetaling

Sluttkunde betaler for din vare direkte til deg som selger. Du plikter å holde din status på varer oppdatert på ”Min side”.

3.6 Levering

Når bestilling er bekreftet skal du pakke og sende vare til Sluttkunde snarest mulig, og senest innen 7 dager. Dersom du hindres fra å oppfylle kjøpet i rett tid, skal Sluttkunde gis snarlig melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle bestilling. Får Sluttkunde ikke slik melding innen rimelig tid etter at du fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan Sluttkunde kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

3.7 Angrerett

Angrerettloven gir Sluttkunde rett til å angre sitt kjøp dersom handelen er gjennomført mellom en profesjonell aktør som butikk eller forhandler. I disse tilfellene følges vilkår hos den enkelte forhandler. For salg mellom privatpersoner er det salgsannonse og korrespondanse som er bindende avtale, og det er i denne private dialogen at evt reklamasjoner fremmes.

3.8 Reklamasjon og garanti

Ved reklamasjon fra Sluttkunde på vare eller ved mangelfull levering til Sluttkunde vil et eventuelt økonomisk ansvar tillegges deg. Du er ansvarlig for å håndtere retur og henvendelser i forhold til Sluttkundes angrerett, eller det som nærmere spesifiseres i dialogen mellom to privatpersoner ihht kjøpsloven.

3.9 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

3.10 Force majeure

Er du forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er du fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.SaveYarn tar ikke ansvar for utilgjengelighet som følge av forhold nevnt over.

3.11 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på SaveYarn følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

4. Copyright

Alt innhold på nettsidene til SaveYarn AS sin eiendom er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om varer, herunder bl.a. omtale av varene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra SaveYarn. Innhold som lastes opp og som utgjør “min side” står selger fritt til å dele og publisere i ønsket medie.